Duurzaamheid leveranciers

Duurzaamheid leveranciers

Ons beleid

Goede afspraken maken goede vrienden en… business partners. Wij zijn er bij Lidl dan ook van overtuigd dat goede, transparante en duidelijke afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen, een essentiële basis vormen voor een solide langetermijnrelatie.

Lidl hanteert een Code of Conduct waarin sociale en ecologische minimumstandaarden gedefinieerd staan die door elke leverancier moeten worden nageleefd. Daarnaast maken we sinds 2018 gebruik van een onafhankelijk auditplatform (Ecovadis), waarmee we steeds meer leveranciers opvolgen rond hun duurzaamheidsprestaties en samen met hen werken aan een continue verbetering.

Onze doelstellingen

  • Tegen eind 2020 zijn leveranciers die 25% van ons totale nationale aankoopvolume vertegenwoordigen gescreend via het onafhankelijk auditplatform Ecovadis (focus: nationaal onderhandelende aankopen).
  • Tegen eind 2020 hebben alle leveranciers die door Ecovadis gescreend zijn, een improvement plan uitgewerkt (focus: nationaal onderhandelende aankopen).
  • Lidl engageert zich om, naast de screening van haar directe leveranciers, jaarlijks ook steeds meer Tier-2-leveranciers mee te nemen onder Ecovadis om zo haar positieve impact in de keten te vergroten (focus: nationaal onderhandelende aankopen).

Onafhankelijk auditplatform

ecovadis silver csr rating

Sinds 2018 gebruikt Lidl Ecovadis als onderdeel van het verduurzamen van het aankoopproces. Ecovadis is een tool op maat van verschillende sectoren om de duurzaamheidsinspanningen van leveranciers te meten en te verbeteren. De leverancier krijgt eerst een vragenlijst rond vier thema’s: milieu, sociaal, ethiek en duurzaam aankopen. Op basis van de antwoorden krijgt de leverancier concrete verbetermogelijkheden en actieplannen. Eind 2018 waren twintig nationale leveranciers gescreend en hun doelstellingen gedefinieerd. Geen van hen bevindt zich in de rode Hoog-risico zone volgens Ecovadis. Ons doel is om tegen eind 2020 de leveranciers te screenen die samen 25% van ons aankoopvolume vertegenwoordigen en/of duurzaamheidsrisico’s hebben, met focus op nationale leveranciers.

Lidl is de eerste Belgische retailer die zich bij dit sys­teem aansluit. Ook Lidl zelf is gescreend en kreeg een Silver badge: daarmee zitten we bij de 21% best scorende Ecovadis-screenings.

Code of conduct

Lidl heeft een eigen Code of Conduct opgesteld, gebaseerd op het internationale model van de Business Social Compliance Initiative. Hierin staan sociale en ecologische minimumstandaarden gedefinieerd die door elke leverancier moeten worden nageleefd. Onder andere de volgende onderwerpen worden opgenomen in de Code of Conduct:

  • verbod op kinderarbeid,
  • naleving van wettelijke voorschriften,
  • goede en menswaardige arbeidsomstandigheden,
  • milieubescherming.

100% van onze leveranciers verbindt zich ertoe om onze Code of Conduct na te leven.

Supply Chain Initiative

Lidl heeft zich in 2014 aangesloten bij het Europese Supply Chain Initiative. Hiermee engageert Lidl zich vrijwillig om de 10 principes voor eerlijke handelspraktijken in de leveringsketen van levensmiddelen na te leven.

Het initiatief is opgebouwd rond drie bouwstenen:

  1. Altijd rekening houden met het belang van de consument en de duurzaamheid van de toeleveringsketen.
  2. Contractvrijheid: elke partij is vrij om te bepalen of zij al dan niet een overeenkomst sluit met een andere partij.
  3. Billijke / eerlijke behandeling van business partners 

Meer weten over het Supply Chain Initiative? Leer de 10 principes voor eerlijke handelspraktijken kennen op hun website.