Gegevensbescherming op corporate.lidl.be

Wij vinden gegevensbescherming belangrijk

Bedankt voor uw bezoek aan onze website https://corporate.lidl.be. De hierna volgende privacybepalingen vertellen u meer over de manier waarop en de mate waarin uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website verwerkt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect met u als persoon in verband kunnen worden gebracht.  De wettelijke grondslag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Als u onze website bezoekt, zal de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het aanvragende toestel;
 • de datum en het tijdstip van de toegang;
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand;
 • de website/applicatie van waar u onze website bezoekt (referrer URL);
 • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer; en
 • de naam van uw toegangsprovider

naar de server van onze website sturen en tijdelijk in een zogenaamde logfile opslaan. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • een vlotte verbinding garanderen;
 • een comfortabel gebruik van onze website/applicatie garanderen; en
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem analyseren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de bovengenoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding van een overeenkomst, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

In het kader van de bovengenoemde gegevensverwerking worden uw gegevens ook door externe gegevensverwerkers uit de IT-hosting voor ons verwerkt. Deze zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd, worden door ons gecontroleerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

De gegevens worden voor een periode van zeven dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Wij, Lidl Belgium GmbH & Co. KG , zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen van corporate.lidl.be.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke toestel opgeslagen. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van het cookie of andere technologie:

 • Technisch noodzakelijk: Zonder deze cookies en soortgelijke methoden kunt u onze diensten niet gebruiken (ze dienen bijvoorbeeld om onze website of de door u gewenste functionaliteiten correct weer te geven enz.).
 • Comfort: Via deze technologieën kunnen we rekening houden met uw werkelijke of vermoedelijke voorkeuren, zodat u onze website zo comfortabel mogelijk kunt raadplegen. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan de hand van uw instellingen onze website in een voor u geschikte taal weergeven.
 • Statistieken: met deze technieken kunnen we anonieme statistieken over het gebruik van onze diensten genereren. Op basis hiervan kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze website nog beter op de gewoontes van de gebruikers kunnen afstemmen.
 • Marketing: Met behulp van een user-ID (unieke identificatiecode) kan uw gebruiksgedrag ook via verschillende websites, browsers of toestellen worden gevolgd.

Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technologieën, samen met de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele betrokken derde partijen vindt u in onze cookiebepalingen.

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, naargelang het doel, met name de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk:

 • Invoer van de gebruiker om de toestemming van de gebruiker voor cookies van het huidige domein op te slaan (bijv. cookie consent).

Comfort:

 • Instellingen voor het aanpassen van de gebruikersinterface (bijv. selectie van de voorkeurstaal)

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van de website. Deze informatie omvat in het bijzonder:
  • browsertype/versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • gebruikt apparaat;
  • referrer URL (de hiervoor bezochte website);
  • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres);
  • Tijdstip van de serveraanvraag;
  • individuele user-ID; en
  • handelingen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt hierbij regelmatig geanonimiseerd, zodat uw identiteit niet langer te achterhalen is.

Marketing:

 • gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze informatie omvat in het bijzonder:
  • uw IP-adres;
  • uw individuele user-ID;
  • producten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn;
  • handelingen op de website (surfgedrag).
 • De IP-adressen worden hierbij regelmatig geanonimiseerd, zodat uw identiteit niet langer te achterhalen is.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de comfort-, statistische en marketingcookies is uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG. De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, gezien een probleemloze werking van onze website voor ons een gerechtvaardigd belang is.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken/aanpassen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming al is uitgevoerd tot aan de intrekking. Klik daarvoor gewoon hier en maak uw keuze.

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, zijn telkens zorgvuldig geselecteerd en conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle ondernemingen die in onze cookiebepalingen als aanbieders zijn vermeld, zijn voor ons als verwerkers actief.

In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden de bovengenoemde gegevens voor statistische doeleinden doorgaans ook verwerkt op servers in de VS.

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Voor de bewaartermijn voor cookies verwijzen we naar onze cookiebepalingen. Als er in de kolom ‘termijn’ ‘permanent’ wordt vermeld, wordt het cookie opgeslagen totdat de desbetreffende toestemming wordt ingetrokken.

Indien wij gegevens naar ontvangers in een derde land (met zetel buiten de Europese Economische Ruimte) doorsturen, kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige derde landen bevestigt de Europese Commissie via zogenaamde 'adequaatheidsbesluiten' dat de gegevensbeschermingsnorm vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen vindt u op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Als het land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming heeft, zorgen we er via andere maatregelen voor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze data protection officer (punt 9) als u hierover meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.

Overzicht

Naast uw recht om de door u aan ons gegeven toestemming opnieuw in te trekken, beschikt u ook nog over de volgende rechten als de wettelijke voorwaarden hiervoor vervuld zijn:

 • Recht van inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard conform artikel 15 van de AVG,
 • Recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 van de AVG,
 • Recht op wissing van de gegevens die door ons bewaard worden conform artikel 17 van de AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 van de AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 van de AVG,
 • Recht van bezwaar conform artikel 21 van de AVG.

Recht van inzage conform artikel 15 van de AVG

Conform art. 15, lid 1 van de AVG heeft u het recht om op verzoek gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die bij ons over u opgeslagen zijn. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers en/of de ontvangerscategorieën die uw persoonsgegevens ontvangen hebben of nog zullen ontvangen;
 • de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria om de bewaartermijn te bepalen;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de afkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene opgevraagd werden;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling in de zin van artikel 22 lid 1 en 4 AVG en, op zijn minst in deze gevallen, relevante informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens aan derde landen of aan een internationale organisatie doorgegeven worden, heeft u het recht, geïnformeerd te worden over de gepaste garanties in de zin van artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie conform artikel 16 van de AVG

U heeft het recht ons te vragen onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren. Gelet op de doeleinden van de verwerking heeft u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, ook d.m.v. een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing conform artikel 17 van de AVG

U heeft het recht van ons te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, voor zover één van de volgende redenen zich voordoet:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of waarvoor ze op een andere manier verwerkt werden;
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking berust conform artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a van de AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG, en in het geval van artikel 21 lid 1 AVG bestaan er geen belangrijkere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 AVG.

Indien we de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en we verplicht zijn ze te wissen, treffen we met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten adequate maatregelen om derden die uw gegevens verwerken erover te informeren dat u ook van hen verlangt dat ze alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 van de AVG

U heeft het recht ons te vragen de verwerking te beperken, als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De correctheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • De verwerking is onrechtmatig en u eist geen wissing, maar een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar de betrokkene heeft ze nodig om aanspraak te maken op juridische rechten, deze uit te oefenen of te verdedigen of
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 AVG, zolang nog niet vastgesteld is of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder doorwegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 van de AVG

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering door ons, indien

 • de verwerking berust op een toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a of op een contract in de zin van artikel 6, lid 1, sub b van de AVG en
 • de verwerking m.b.v. een geautomatiseerde procedure gebeurt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens door ons rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgestuurd worden, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar conform artikel 21 van de AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar gemaakt worden tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie waarin u zich bevindt.

Het bovengenoemd algemeen recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG die in deze privacyverklaring beschreven worden. Anders dan bij het bijzondere recht van bezwaar voor de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden (zie met name punt 10, 13 en 14 van de privacybepalingen voor de webshop) zijn we volgens de AVG pas verplicht om een algemeen bezwaar toe te passen als u ons hiervoor zwaarder wegende belangen kunt noemen, bijv. een mogelijk gevaar voor uw leven of gezondheid. Bovendien kunt u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit van het land waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende overheid van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft of tot de data protection officer van Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform artikel 77 van de AVG

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hiervoor kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit waar u woont of tot de autoriteit van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft .

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J, 9820 Merelbeke (verwerkingsverantwoordelijke) en op de website corporate.lidl.be.

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op privacy@lidl.be. U kunt contact opnemen met de bedrijfsinterne data protection officer van Lidl Belgium GmbH & Co. KG  in geval van vragen over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van de website corporate.lidl.be of om uw rechten uit te oefenen. Stuur uw bericht naar het bovenstaande adres ter attentie van de data protection officer of naar privacy@lidl.be.